Інформація, що підлягає розміщенню

Статут товариства, зміни до статуту
Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
Протоколи загальних зборів
Висновки ревізійної комісії товариства
Річна фінансова звітність
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства.
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
Особлива інформація про товариство.